CGEBOOK 〓 CG数字艺术交流社区! 〓 CGLOOK
登陆 / 注册 搜索

USERCENTER

SEARCHSITE

搜索

查看: 811|回复: 1

【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日)

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-3-19 00:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
军事装备3D参考图NO2. J& |1 G7 C4 C5 R
" \' H0 {5 M3 u. j6 z
- }% L( y7 ?. b3 U
* h" y3 e( M% p# o4 i9 J
% A$ H. h  v; R& w: U
  
) @( \4 H9 l& j- j1 c
6 S9 V* g" e- H5 ]+ o$ b 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 1$ h* A/ X5 R; O$ ~. f; [- t5 I
  
3 Q  s; X, ?6 b: u
. |0 z4 E- i/ ?; I& L0 q) _* [ 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 25 w( J  t, Z1 m  r& J
  8 h  c; i: e) G* o1 V; y7 P  ]- F

. X( M8 U5 I' i' V5 E. t; ~ 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 3
0 O+ c4 y$ N  @% N- x: L2 b# b: j1 K2 X- O

- Z2 X. @5 _0 h0 O3 J5 }
2 p, p. p' h3 m
# i  E. P6 t) e) d
- m, Q0 I9 A) w: v% w创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 4
: t. t2 s( {" f  C5 X
# _9 ?" `1 j* y4 S6 v* b' ]7 ]$ _4 d# s" c. m( y

* P( D# c" v# c$ ?. b创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 5
9 n( P: X3 V" f0 `/ k+ A
5 F) c# j% b. E5 o8 t4 E
  a' i$ ~8 o# |. A% i4 |9 R3 Z2 b  h9 r: A
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 6
1 }/ o+ d  D/ o4 T1 X  x3 [
) H  J7 j9 f$ w' S! g& A  _4 n! z6 F  
5 q- h3 R% I# O, b3 I0 s; ]5 r
( P- a/ U0 d9 Y) ~/ e 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 74 X$ [7 v' o/ K) K
  
1 L/ e. r  ]( A+ J 1 R) Q9 p9 C0 F3 D' @7 T' N; d( Q
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 8
+ K; A! g" j/ |& Z3 \/ Y  7 k2 b$ K/ G) `6 }4 W0 R7 P% r2 a
+ j" c* X3 O2 B+ o: C
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 9( i/ q0 y8 P3 B. B# ^( t& S6 \

9 [- f: Y2 T' G! F
$ f) S& R! x( j+ k4 k
& g; B- N$ |, C( z " V: @/ Q6 J; s0 O( i

2 @$ Q- K2 {1 s3 {) O+ L& F创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 10: I0 W5 @; N. \$ i; r# U% z
! d/ ^8 \! F5 ^* B1 w! z
8 E  |1 D! C9 s9 |- I
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 117 ]$ Y* E" O* d7 X% i

! |4 C% }9 r  b: ?6 Z! A0 }5 M
: y5 ^0 q& j+ `8 i
2 @! j2 K; q# w- R创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 12- g& R, D; s" r# I

4 T) N" h/ X4 @* C/ x" ?" O" l  
7 \$ O3 }7 Z; q6 u. o; J* q2 o  F
1 x$ Z" q! f) U) ^( B& A 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 13; H! Q* f  e& }. S+ f8 A
  
( v0 @' n" {6 A' `" V   [2 B7 B# B0 F9 Q* N3 U$ _
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 14
6 G# x: ]- Y2 f( m0 U' @. X2 B  6 ~7 d6 n/ g7 {: A4 W

( ]/ m) x" a7 i- t0 M 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 15
' {' x9 V1 U, B9 E% S
, R/ T# k0 |8 b0 `9 I' e& | 6 {( v$ u5 K* |; r# [. h

" @* [: h3 {5 |, T9 l ' i0 K$ C5 H& c% g  C1 a
" l# u# _& g- h- S. r2 N5 L
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 16
+ d1 k5 N0 Z# k' K
6 s7 b  P/ }( j+ s" l
8 }# G6 w- p6 z1 k1 d- C  U7 x* {; }0 q$ X9 D
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 17
: `: p" P  q6 B. t
4 a% E8 d- j8 W( D  ], K7 Z% ^" Z0 H1 s4 P( h/ U$ S) I: m7 d

8 O2 p: [6 b1 K! q' }& a6 l) H3 {创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 18
" t: ^6 Y3 A2 x" S) x  m- F
! @( m4 D1 [/ Y& j7 P  ! `7 j- H- t% h1 P/ d/ E0 ?2 y( w

# |% l2 B: ~6 E- R( T  ~* t" O 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 19
3 [7 v2 P2 v* v- g1 t& P  
' k% b9 Q+ A; j/ o
' \' D4 `4 H/ t/ ^2 o 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 202 k* J9 Y* H1 w, T( o1 L/ }& ?
  3 |% z: a. e. X/ i

! u0 q4 l+ h3 ?6 d 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 216 l. W6 w  p. G6 ~. x
, x7 b$ V8 [# E' [

. s0 V1 P5 Y; C" [3 a
  n6 u" Y9 B7 b6 O8 N
/ c. m4 j$ T# N: u! |" m1 Y; H$ @, ^' L% F& P! h
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 22
$ U/ ~( Y6 Y0 L6 W
* |8 _' b5 d6 R/ ~, d
! I" u) k, w! {: g" v* o
) `  n8 _/ i( y8 ?7 I) X/ g创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 23& N4 T9 F4 _6 n5 V

! A2 \; |" c$ m; O# u) s$ b  T+ e4 \( G) E6 S0 |
( ?. H$ S5 i& u/ s
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 241 q9 Z7 z/ s9 Y' a
: ~. g! ?- V( R$ A- p, A& l: \
  ) L. `) ?. P& q. r7 H* G# w
4 g' }/ _; O/ W2 j1 H5 U
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 25  a  l' X3 o7 @* I- s5 W9 E
  
, x8 d/ \: \* H  g & ?( T1 l/ H/ r! _
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 26
' G2 ?! D  \8 u* h; L+ E! P( V# F  
+ `0 N/ l7 O9 h1 u
, l' m' f+ K" G6 C9 z3 C 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 27( S' T2 Q' J- r; k8 C
  u7 u1 A: A% |; n  p( L6 N
: b/ ^9 T  o. C' l: b1 U5 f
& I( v. F: u6 Y+ T+ x; R( T! I) F
9 O' f' Q6 j) s' h5 g; i8 e
2 k3 O- v* W' K7 b' o) s# c) V5 C
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 28& b- O, {/ n3 n8 [, L$ r1 y

9 S% k5 w: R6 a% N+ R+ \( R- r' E3 F5 r3 B/ W# \7 h. K% L3 Y

' m7 n- }. R" Z9 W创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 29
9 W" K5 V, Y8 m7 {; Y2 w: q
, f, d& D) u3 ~2 N6 d, A- U5 f# P* h; f
, n+ d( i% |* }6 K, t+ x+ T
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 30% m: ~* R/ y5 O2 M

6 O+ e( J- w3 Q2 L2 |* ~  8 D$ H1 ]* s8 [8 w1 {& s

0 Z3 k; V. U  {- g1 D 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 31
- |) s5 L' c2 p0 z  q- e  2 |# v% |* G8 j9 R8 u' K

- P, p- R! M1 _/ @1 P/ a$ T 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 32
5 s% U) h1 ~+ h& w- @6 @    s- _+ L8 m. L8 m7 D
0 s) |1 Y+ t  q9 ]6 [8 w
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 33
% {# G5 q: w0 i/ \! j+ Q9 N* r+ Y3 |) G# R+ h) G8 c+ D+ T# C* h" Y  c

$ L" L5 _- m, V 6 h! r$ [; }7 K: p- d: U7 v6 ~

0 ]% z. B& O5 k4 W
* g. V6 o( ]1 q( d  p& \创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 34
9 l% v9 m+ ~( M# Y
( w' S9 J; m6 j- s. c1 J% S9 l% C7 k" c7 T" G
0 j: b- I9 J: L! Z
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 35
* J+ c; W! ]+ U: a- e. A2 u. Z2 c7 _  Q+ v
  i9 z/ z0 c$ p+ `

) {2 |8 b' J: U  l* N* s9 N' E创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 36
1 T: V+ h# [& _* S% G, Q
9 r4 i9 ^8 ?: b" [# U9 Q  
" x4 a0 w) a% A& _5 m% z8 p. l
4 [0 L& [* W+ p7 z 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 379 T& C# M, Y( ?( J9 c: D4 d
  
) Z( Z' i0 [' V& Q, p- G5 }$ [& @( [
& H0 s, F! m9 a' Z: C 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 38$ K: ?, g: f: x2 Z$ X; j
  
. `  B* W* B! _9 Z9 B; ~ 2 V. c4 _) }7 f3 V3 ~+ E) l
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 396 ^2 E; D8 W8 X

3 }% ?+ d. ]- m6 H8 o# l
! j' r0 r& I2 g. s& T* v, z2 \3 X   A6 T1 c4 P1 [; f
8 @+ Z3 f4 a, {; N: x
7 t) N1 t4 ^5 q8 M
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 40+ D# d! f, w# ^8 k

0 K0 ?+ t& X- L! Q3 `+ `) k7 G* k, }
/ ]: B' w# `" P: y4 g
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 41! d& U& C' a1 A7 R1 s5 Q

* U" h/ }( _$ d7 G
" L8 ^3 Z7 Z. m* n- N# V
7 L, Y* x) ~+ I; W$ v+ g: f) l' N2 F# B1 {创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 42
' a' ?7 t& ^5 ~* c. p# k( U
7 a" N3 [( n3 i! T: \  
7 ~" j- Y" T) |7 r$ \
' \8 S  B0 p( f% B* A' `$ J5 j 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 43$ b. A1 ?; v$ u* r& g; ?* h; Z
  
7 i4 n% }9 Y& P- B. g6 L 4 n9 X& T9 }6 r$ _
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 44
9 [3 Y, }! o* b. g% k2 S  7 @: h* i2 k' T0 T$ S2 G+ d

  I. H( f& K% ~2 G" i4 ~* R8 t 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 45
' r2 n) O* F5 ]4 u4 z  S0 R1 d2 ^) @3 }1 K
/ t7 k& I# `( J6 f7 o

; A; F$ M! H! m8 q4 E1 w3 K9 [ - v1 j" t4 J  m0 O1 q7 k
9 y7 u" t- X4 u1 \# T3 b
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 46
% }6 [7 C8 J9 W+ B
/ h! A- Y3 t$ ^
% W( `9 o  N3 P0 n/ c# [& d$ _创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 47& O' r6 B0 s0 d/ d' g4 r, l5 U
& d- B  Z4 F* q2 i  |5 T5 m) d

  `8 d% p! \0 t0 y  [
1 R/ |: X2 J/ ~# S创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 48
2 W9 K7 n$ g9 d1 P- X
( k  ^' ?( T7 y$ `8 M) A1 _4 J  4 X5 M1 ^( L! h$ f
) |2 Z& I% Z9 J8 k6 n
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 49% I( t  e6 `% J
  
  i1 U$ B5 z1 w' B, n/ U , E) e, W9 J7 s; g* s. A7 _
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 50
7 `/ W/ l4 P: l  7 g% a) `, A: ]. G( O3 d

4 X3 f  c8 h8 F: P" A9 a: z  M 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 51* Y& f! T3 W4 m
7 |3 n$ o8 V! l( ~% j

; b7 O+ Y& S3 Z , y) q  V# G  \2 r; h( j2 N+ V" y

6 a3 J0 k/ `$ q! o" h3 ]: V3 H
+ M! k1 Q$ t; C创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 521 ?  f6 c7 G) X
+ b9 R% q9 ~" |% d! y# n& ?
9 C# ^$ e8 F5 G& {
/ C( r! e6 l; ^+ ]8 Z% L$ ~1 f
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 53
3 i5 B& K" P  U; w$ \& b
& E, s1 W4 q- v. @+ Y7 ^. y6 e% J6 f

! [! J( B2 g# D/ Q. f8 B7 t  w创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 54# B. L# P& h3 ]+ k

2 g$ b' t4 I5 T8 _6 O. U  8 }6 s7 e: b4 b+ a" C0 G- ~- T" w

9 z1 W$ |7 j5 a  m0 F 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 55
  V/ T) V, j# U  k) X  , H; [( G9 P) c& V4 P0 i% O
4 l+ D" Q) p, M8 i
创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 56
/ B2 O6 Q6 u' O4 b  
- {$ ]# `, K" T- _
7 l3 Z5 [3 }) }5 |/ s2 B; I 创作素材 / 参考资料 【机械参考】军事装备3D参考图NO2(12月30日) 57
贡献值排行榜:
 • TA的每日心情
  开心
  昨天 11:41
 • 签到天数: 647 天

  [LV.9]以坛为家II

  发表于 2019-1-9 10:45:08 | 显示全部楼层
  资源不错,感谢分享.
  回复 支持 反对

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  本版积分规则

  快速回复 返回列表